• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Судалгаа

Нийгэм дэх хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлыг гүнзгийрүүлэн судлах, учир шалтгаан, үр дагаврыг илрүүлэх зорилгоор Комисс тодорхой сэдвээр судалгаа явуулдаг. Чухал ач холбогдолтой судалгааны үр дүнг Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд оруулж, тодорхой саналыг холбогдох албан тушаалтанд тавьдаг.  Иргэд, олон нийтийг мэдээллээр хангах, эрдэмтэн судлаачид, багш, оюутнуудын судалгааны ажлыг дэмжих үүднээс "Хүний эрхийн мэдээлэл лавлагааны төв"-ийг байгуулан олон нийтэд үйлчилж байна. Хүний эрхийн асуудлыг эрдэм шинжилгээний түвшинд судалж, эрдэмтэн судлаач, багш, оюутнуудын асуудал дэвшүүлсэн бүтээлүүдийг "Хүний эрх" сэтгүүлээр дамжуулан нийтийн хүртээл болгож байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хийсэн судалгааны тайлан Энд дарж судалгаатай танилцана уу. 2012 он  1. 2. 3. 4. 5. Бэлгийн цөөнхийн эрхийн хэрэгжилтийн талаарх судалгаа 6. ХДХВ/ДОХ-ын халдвартай хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилтийн судалгаа 2010 он 7. 8. 2009 он 9. Ил задгай зогсоол талбайд орох гарахад төлбөр хураамж авах асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ 10. Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль тогтоомжид хийсэн судалгаа 11. "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сурч боловсрох болон хөдөлмөрлөх эрх” судалгаа 2008 он 12. Төрийн захиргааны байгууллагууд дахь хүнд суртал” сэдэвт судалгаа 13. "Уул уурхай, байгал орчин, хүний эрх” судалгаа 14. ОУХБ-ын "АЙПЕК” хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хийсэн Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн талаарх судалгаа 15. Химийн хор болон аюултай бодисын ашиглалт, хяналтын асуудлаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийсэн тухай 2007 он 16. "Бүгд найрамдах Солонгос улс дахь Монгол ажилчдын эрхийн хэрэгжилт” судалгаа  17. Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийн талаарх гүнзгийрүүлсэн судалгаа 2006 он 18. Хурдан морь унаач хүүхдийн эрхийн төлөв байдлын судалгаа  19. Цаазаар авах ялын судалгаа 20. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийн төлөв байдлын судалгаа 21. "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн олон улсын стандартын хэрэгжилт” судалгаа 22. Цэргийн алба хаагчдын эрхийн хэрэгжилтийн судалгаа 2005 он 23. Мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх эрхийн хэрэгжилтийн төлөв байдлын судалгаа  24. Зохистой, аюулгүй хоол хүнсээр жигд хүртээмжтэй хангагдах эрхийн төлөв байдлын судалгаа 25. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн байдалд хийсэн судалгаа 26. Ажлын байран дахь "Бэлгийн дарамт” сэдэвт судалгаа 27. Иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилтийн төлөв байдлын судалгаа 28. "Үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх болон байгууллага байгуулах эрх” судалгаа 2004 он 29. 1992-2003 онд баталсан ЗГ-ын тогтоол судалсан судалгаа  30. Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний төлөв байдлын судалгаа 31. Газар эзэмших, өмчлөх эрхийн төлөв байдлын судалгаа 32. Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн төлөв байдлын судалгаа 33. Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн төлөв байдлын судалгаа 34. Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын хэрэгжилтийн судалгаа 35. Сонгох сонгогдох эрхийн хэрэгжилтийн төлөв байдлын судалгаа 2003 он 36. Тахир дутуу иргэдийн төлөв байдлын судалгаа 37. Хүүхдийн эрхийн төлөв байдлын судалгаа 38. 2002 он 39. Шилжин суурьшигчдын судалгаа 40. Өмгөөлүүлэх, эрх зүйн туслалцаа авах эрхийн судалгаа 41. Хэрэгсэхгүй болгосон хэргийн судалгаа 42. Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийн судалгаа 43. Хөдөлмөрлөх эрхийн судалгаа 44. Хорооны хэсгийн байцаагч, цагдаа нарын үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа  2001 он 45. Хэрэгсэхгүй болгосон хэрэгт хийсэн судалгаа 46. Хүний итгэл үнэмшилтэй байх эрхийн төлөв байдлын судалгаа 47. Хөдөлмөрлөх эрхийн төлөв байдлын судалгаа
Хүн амины гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж, хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийн судалгаа
Үзэх
ШШГЕГ-ын эмэгтэй албан хаагчдын эрхийн хэрэгжилтийн талаарх судалгаа
Үзэх
Хүнд суртал ба чирэгдэл судалгаа
Үзэх
Уул уурхай ба хүний эрх судалгаа
Үзэх
Казах, Тува хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал
Үзэх
Үндэсний цөөнх (цаатан) хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх, хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааны тайлан
Үзэх
Нэн ядуу иргэдийн эрхийн төлөв байдлын судалгаа
Үзэх